X

PRAVILA NAGRADNE IGRE “MultiSport jer zdrav život nema ljetnu stanku”

Na temelju odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Benefit Systems d.o.o. iz Zagreba, kao Priređivač nagradne igre, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE “MultiSport jer zdrav život nema ljetnu stanku

Članak 1.

Priređivač nagradne igre

Priređivač nagradne igre je trgovačko društvo Benefit Systems d.o.o., Zagreb, Heinzelova 44, OIB: 57845277445 (dalje u tekstu: Priređivač ili “Benefit Systems”).

Članak 2.

Nagradna igra

Ovim Pravilima nagradne igre (dalje u tekstu: Pravila) Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom „MultiSport jer zdrav život nema ljetnu stanku“ (dalje u tekstu: Nagradna igra), u svrhu promidžbe i postizanja promotivnih ciljeva Priređivača, nagrađivanja povjerenja korisnika MultiSport kartice te poticanja na tjelesnu aktivnost.

Članak 3.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 01.07.2022. i traje do 31.08.2022. godine (dalje u tekstu: Trajanje nagradne igre). Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, sudionici izražavaju suglasnost sa sljedećim uvjetima.

Članak 4.

Objavljivanje pravila

Pravila uz navođenje klase, urudžbenog broja, datuma izdavanja i odobrenja Ministarstva financija za početak priređivanja Nagradne igre bit će objavljena na web stranici www.benefitsystems.hr, prije početka Nagradne igre.

Članak 5.

Ravnopravnost svih sudionika igre

Ova Pravila osiguravaju ravnopravnost svih sudionika i jednaku mogućnost za dobitak nakon ispunjenja uvjeta propisanih Pravilima. Pravilima nagradne igre ne smiju se utvrđivati uvjeti koji se protive zakonskim propisima i općim moralnim načelima.

Članak 6.

Sudjelovanje

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju osobe koje prihvaćaju ova Pravila (dalje u tekstu: Sudionici ili vi), osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre,

polubraća, polusestre, supružnici i djeca) i društva koja su povezana s Priređivačem, partnera ili osoba koje su profesionalno ili osobno povezani s Nagradnom igrom. Sudionici moraju imati najmanje 18 godina i biti poslovno sposobni. U Nagradnoj igri mogu sudjelovati samo građani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Priređivač pridržava pravo isključiti sudionike iz Nagradne igre ili prekinuti Nagradnu igru ako postoje proturječnosti ili sumnje u tehničke manipulacije. Priređivač ne odgovara za izgubljene, nepravovremene ili nepotpune prijave.  Priređivač zadržava pravo diskvalificirati pojedine Sudionike iz Nagradne igre ako postoje opravdani razlozi, uključujući, ali ne ograničavajući se na: kršenje uvjeta sudjelovanja, utjecaj na izvlačenje, manipulacije, prijevare, neprikladne ili negativne objave na društvenim mrežama od strane Sudionika usmjerene na Priređivača ili njegove kupce ili druge Sudionike itd.

Članak 7.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Pravila o prikupljanju i obradi osobnih podataka Sudionika su navedena u Dodatku 1.

Obavijest o obradi osobnih podataka i Privola Sudionika za obradu osobnih podataka nalaze se u prilogu ovih Pravila.

Da bi imao pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i / ili biti dobitnik Nagradne igre, svaki Sudionik je dužan ispuniti Prijavu i Privolu za Nagradnu igru putem linka.

Članak 8.

Prihvaćanje Pravila

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri nemaju pravo zatražiti druge nagrade ili nagrade u većim količinama od nagrada predviđenih ovim Pravilima. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9.

Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

Glavna nagrada

 • 30.000,00kn
 • 1 dobitnik

Druga nagrada

 • Bankarska potrošačka kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje 20.000,00kn
 • 1 dobitnik

Treća nagrada

 • Bankarska potrošačka kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje 15.000,00kn
 • 1 dobitnik

Četvrta nagrada

 • Bankarska potrošačka kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje 10.000,00kn
 • 1 dobitnik

Peta nagrada

 • Bankarska potrošačka kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje 5.000,00kn
 • 2 dobitnika

Ukupno: 10.000,00kn

Šesta nagrada

 • Poklon paket I.  (MultiSport sportska torba, majica, boca za vodu, ručnik za plažu) u   

               vrijednosti od 239,32 kn

 • 15 dobitnika

Ukupna vrijednost paketa: 3.589,80kn

Sedma nagrada

 • MultiSport sportska torba
 • 50 dobitnika

Ukupna vrijednost paketa: 5.663,50kn

Osma nagrada

 • Poklon paket II. (MultiSport ručnik za plažu i boca za vodu) u vrijednosti od 96,75kn
 • 50 dobitnika

Ukupna vrijednost paketa: 4.837,50kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 99.090,80kn

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Vrijednost nagrade izražena je s PDV-om.

Bankarska potrošačka kartica izdaje se na ime i prezime dobitnika i rok korištenja od jedne godine. Bankarska potrošačka kartica može biti korištena isključivo za kupovinu proizvoda i usluga na svim prodajnim mjestima koja kao sredstvo plaćanja prihvaćaju takvu karticu. Bankarska potrošačka kartica ne može biti korištena za podizanje gotovog novca i ne može se dopuniti dodatnim novčanim iznosom. Nagradni iznos koji se uplaćuje na karticu predstavlja ukupan limit potrošnje po kartici.

Nagrade nisu prenosive i nisu za daljnju prodaju.

Članak 10.

Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Sudionici Nagradne igre su sve osobe koje imaju aktivnu zaposleničku i/ili dodatnu MultiSport karticu u periodu od 1.7.2022 do 31.08.2022. te koje su putem linka uredno i pravovremeno popunile obrazac Prijave i Privole za sudjelovanje u Nagradnoj igri “MultiSport jer zdrav život nema ljetnu stanku“.

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati korisnici testne MultiSport kartice te oni koji su neispravno i/ili nepravovremeno popunili obrazac Prijave i Privole.

U nagradnoj igri sudjeluju samo korisnici koji zadovoljavaju sve uvjete raspisane u Pravilima.

Svaki Sudionik može podnijeti samo jednu prijavu za Nagradnu igru.

Članak 11.

Način izvlačenja nagrada

Nasumično izvlačenje dobitnika metodom slučajnog odabira računalnom aplikacijom održat će se u prostorijama trgovačkog društva Benefit Systems d.o.o., Zagreb, Heinzelova 44,  05.09.2022. godine s početkom u 14:00 sati, u nazočnosti tročlane komisije.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u Nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom Sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Član komisije kontaktirat će dobitnike telefonom putem telefonskog broja Sudionika navedenog na njegovoj prijavi za Nagradnu igru, kako bi ih obavijestio da su dobitnici.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime na web stranici www.benefitsystems.hr i društvenim mrežama.

Članak 12.

Preuzimanje nagrade

Dobitnici preuzimaju nagrade u prostorijama trgovačkog društva Benefit Systems d.o.o., Zagreb, Heinzelova 44, u roku od 30 dana od primanja pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Dobitnici Nagradne igre će biti identificirani u svrhu preuzimanja nagrade. Svi dobitnici dužni su potvrditi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom prilikom preuzimanja nagrada.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u naprijed navedenom roku svoje nagrade, Priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka od 30 dana za preuzimanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Članak 13.

Izvlačenje nagrada u slučaju malog odaziva

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene u nagradnom fondu, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika.

S nepodijeljenim nagradama postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Članak 14.

Prestanak obveza Priređivača

Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku nagrade.

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave Sudionika. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti Nagradne igre.

Članak 15.

Izmjena pravila, mirovanje i prekid Nagradne igre

Pravila se ne mogu mijenjati nakon što je Nagradna igra počela.

Ministarstvo financija može iz opravdanih razloga i u iznimnim okolnostima, zbog nastupa više sile, a na zahtjev Priređivača, odobriti promjenu Pravila. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Priređivač može zastati s provođenjem Nagradne igre ili je u cijelosti prekinuti, ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nije znao, niti je mogao znati, spriječe da Nagradnu igru nastavi sukladno ovim Pravilima. Priređivač u tom slučaju Sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Promjenu Pravila, zastoj i prekid Nagradne igre Priređivač je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena Pravila na internet stranici www.benefitsystems.hr.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki Sudionik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Pravilima. Sudionici se obvezuju postupati u skladu sa svim odredbama ovih Pravila i potvrđuju suglasnost sa svim u njima propisanim uvjetima.

Pravila stupaju na snagu nakon ishođenja odobrenja Ministarstva financija s danom objave u elektroničkim javnim medijima.

Članak 17.

Priređivač se obvezuje Hrvatskom Crvenom križu bez odgađanja uplatiti 5% osnovice koju čini utvrđena ukupna vrijednost fonda Nagradne igre.

Članak 18.

Na Nagradnu igru se primjenjuju zakoni Republike Hrvatske. U slučaju spora između Priređivača i sudionika, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 07. lipnja 2022.

Dodatak 1. Pravilima nagradne igre – “MultiSport jer zdrav život nema ljetnu stanku”

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA I PRIVOLA SUDIONIKA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

VAŽNO! Prijavite se putem linka te na taj način dostavite Prijavu i privolu za obradu osobnih podataka, jer u protivnom nećete moći sudjelovati u Nagradnoj igri.

Vrsta osobnih podataka koji se prikupljaju: Pri popunjavanju prijave / davanju privole za sudjelovanje u Nagradnoj igri “MultiSport jer zdrav život nema ljetnu stanku”, od Sudionika se traži da dostave određene osobne podatke i to: ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu i broj MultiSport kartice (osobni podaci sudionika).

Voditelj obrade: trgovačko društvo Benefit Systems d.o.o., Heinzelova 44, Zagreb, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: Priređivač ili “Benefit Systems”) je Voditelj obrade osobnih podataka sudionika.

Svrha obrade osobnih podataka sudionika: Priređivač obrađuje osobne podatke sudionika kako bi: (i) izvršio prijavu sudionika u Nagradnu igru i uspostavio kontakt s dobitnicima Nagradne igre te obavijestio sudionike koji su dobitnici osvojili nagradu i dogovorio s njima preuzimanje nagrada; i/ili (ii) objavio ime dobitnika na web stranici www.benefitsystems.hr (pod nadzorom i u vlasništvu Priređivača) i društvenim mrežama Priređivača. Pravna osnova za obje vrste obrade osobnih podataka proizlazi iz privole sudionika za obradu osobnih podataka.

Prijenos osobnih podataka sudionika: Priređivač će osobne podatke i to: ime, prezime, adresu, poštanski broj, grad i kontakt broj telefona dobitnika koji kao nagradu osvoje bankarsku potrošačku karticu dostaviti banci u svrhu izrade bankarske potrošačke kartice. Priređivač neće prenositi osobne podatke ostalih sudionika i dobitnika Nagradne igre trećim stranama niti trećoj zemlji, niti međunarodnoj organizaciji niti primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Vaši podaci nisu podvrgnuti automatiziranoj obradi.

Koliko dugo čuvamo osobne podatke sudionika: Osobne podatke dobitnika Nagradne igre koji će biti objavljeni na web stranicama www.benefitsystems.hr i društvenim mrežama Priređivača čuvat će se na tim stranicama najdulje 1 mjesec nakon objave. Priređivač će čuvati osobne podatke sudionika i dobitnika Nagradne igre u svojoj evidenciji 12 mjeseci nakon završetka Nagradne igre, osim prikupljenih osobnih podatka za koje je zakonom propisan rok čuvanja. Nakon proteka navedenih razdoblja za vrijeme kojih će se čuvati osobni podaci, Priređivač će izbrisati / uništiti osobne podatke sudionika i dobitnika.

Povlačenje privole za obradu osobnih podatka: U bilo kojem trenutku možete povući privolu za obradu svojih osobnih podataka slanjem izjave sadržaja „POVLAČIM PRIVOLU ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA OD 2022. GODINE KOJU SAM VAM DAO/LA U SVRHU SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI “MultiSport jer zdrav život nema ljetnu stanku“ putem e-pošte službenika za zaštitu podataka Priređivača prema podacima u nastavku. Ukoliko povučete privolu za obradu vaših osobnih podataka za potrebe sudjelovanja u Nagradnoj igri smatrat će se da ste odustali od sudjelovanja u Nagradnoj igri. U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o načinu korištenja osobnih podataka molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka. Kontakt naše službe za zaštitu podataka je dpo@benefitsystems.hr .

Povlačenjem privole Priređivač prestaje obrađivati vaše osobne podatke i vaši podaci se odmah brišu osim ukoliko se radi o podacima koji sukladno pravu Europske unije ili Republike Hrvatske moraju biti čuvani određeno vrijeme u kojem slučaju će biti brisani protekom tog vremena. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije nego što je privola povučena i povlačenje privole nema učinka nakon što je završena obrada i čuvanje osobnih podataka.

Detaljnije informacije o tome kako će se obrađivati osobni podaci sudionika nalaze se na poveznici na kojoj ćete pronaći sadržaj naše Obavijesti o obradi osobnih podataka www.benefitsystems.hr.Na istoj poveznici se nalaze sljedeće informacije: na koji način poslati zahtjev da vam se omogući pristup podacima koje smo prikupili; kako zatražiti brisanje vaših podataka, ispravljanje netočnih podataka, podnijeti zahtjev kojim tražite da se ograniči obrada vaših podataka ili prijenos i kako podnijeti prigovor.

Na navedena pravila nagradne igre Ministarstvo financija Porezna uprava Središnji ured služba za igre na sreću, zabavne i nagradne igre izdalo je odobrenje.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/266

URBROJ: 513-07-21-01-22-2 Zagreb, 13. lipanj 2022.

Saznajte više o tome kako koristiti MultiSport

MULTISPORT U BROJEVIMA

1.000+

PODUZEĆA I INSTITUCIJA KORISTI NAŠE USLUGE

2018.

ULAZIMO NA HRVATSKO TRŽIŠTE

20.000+

ZADOVOLJNIH ZAPOSLENIKA KORISTI MULTISPORT KARTICU